Lütfen bekleyin...

Sık Sorulan Sorular

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip bölgedir.

Halen yüksek/ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalardan, Ar-Ge birimlerini TGB’lerde oluşturarak yeni Ar-Ge projeleri gerçekleştiren firmalar, Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya Kamu Ar-Ge Merkezinin imkanlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ler, TEKMER’lerde büyüyen firmalar, ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler yer alabilirler.

Ülkemizde teknoparkların kurulup işletilmesine ve denetlenmesine imkan sağlayacak yasal düzenleme 06.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 01.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile büyük ölçüde sağlanmıştır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bölgede yer alan kuruluşlara, bölgede çalışmak isteyen üniversite ve kamu personeline ve bölge yönetici şirketine önemli avantajlar sağlanmaktadır.
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar:
Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet,

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet,
Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının 31/12/2023 tarihine kadar muafiyeti,
Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti,

Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar:
Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı,
Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması,
Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı tanınacaktır.

Firmaların tekrar başvuru yapmalarını engelleyen herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Şirket merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Firmalar mevcut Ar-Ge birimlerini Teknopark’a taşıyabilirler.

Marmara Üniversitesi Teknopark başvurularının değerlendirilmesi için Hakem Heyeti ücretini ödenmektedir.

Firmaların başvuru formlarını teslim etmelerinden itibaren en geç 60 gün içerisinde başvuru talebi karara bağlanmaktadır.

Değerlendirme Komisyonu firmanın faaliyet alanına ve Teknopark ‘ta yürütülmek istenen AR-GE veya yazılım projesinin konusuna uygun uzman Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir.

Marmara Üniversitesi Teknopark’ta yer alarak 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Firmalar, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik faaliyet formlarını doldurulmakla yükümlüdür.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine göre “Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki aşağıda belirtilen faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ilgili Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.
a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.
b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.
c) Saha araştırması.
ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.
d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. İlgili istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir.

Yazılım, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yürüten firmaların, Bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, mükelleflerin Bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, Bölgede faaliyete geçtikten sonrada devam ettirdikleri yazılım, Ar-Ge veya tasarıma dayalı projelerden sağladıkları kazancın ancak, projenin Bölgede gerçekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmı istisnadan yararlanabilecektir.

İlgili projenin yeni geçilecek olan Bölge tarafından Proje Değerlendirme Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi kaydıyla geçebilir.

Başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projesinin yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmadan girişimciye Bölgede yer tahsis edilebilir.

İthal edilen eşyalarda, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan 4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunan bütün firmalar gümrük vergisi istisnasından yararlanabilirler.

Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir.

Hayır, yeterli değildir. İşletmenin, girişimci firmaya kuruluşunda veya sonrasında ortak olması ve sermaye koyması zorunludur.

Herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, indirime konu destek miktarı yıllık 500.000 TL’yi aşamaz.

Destek firmaları 4691 sayılı kanunla sunulan avantajlardan yararlanamazlar.

Marmara Üniversitesi’nin laboratuvarından ve araştırma merkezlerinden yararlanmak isteyen firmaların ilgili bölüm başkanlıkları veya araştırma merkezi müdürlüğü ile görüşmeleri gerekmektedir.

Üniversite öğretim elemanları ile projelerde işbirliği yapmak isteyen firmaların, Marmara Üniversitesi Teknopark Yönetici Şirketi’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Marmara Üniversitesi, bünyesinde yer alan firmaların aldığı İSG hizmetini denetler ve İSG kanun ve hükümlerinin eksiksiz biçimde uygulanmasını sağlar ve firmaların İSG ekipleriyle koordineli biçimde çalışır. Teknopark ortak alanlarında var ise İSG uygunsuzluklarının ortadan kaldırılması için en hızlı şekilde çözüm üretir.

İletişim bölümünde detaylı bilgi alabileceğiniz kontak bilgisine erişebilirsiniz.

Kiracı firmalarımız kiraladıkları alanlarla alakalı yapmayı planladıkları her türlü tamir, tadilat, bakım, onarım vs. işlerle ilgili Teknopark A.Ş. Teknik Hizmetler Müdürlüğünden yazılı onay almak zorundadır.

Yabancı şirketler Türkiye’de şirket kurmadan yurt dışındaki ana şirketleri üzerinden bölgede yer alabilirler.

Yabancı şirketler Türkiye’deki ilk şirketini teknopark bölgesi içinde kurabilirler. Bölge dışında şirket kurup başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Başvuru süreçin de projeler yabancı dilde kabul edilir. Ancak proje kabul edildikten sonra teknopark portal ve bakanlık portalına projenin aktarılması için Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir.

Eğer birden fazla yabancı işçi çalıştırma durumu varsa her yabancı için 5 Türk vatandaşının çalıştırılması gerekmektedir.

Vize kolaylığı bulunmamaktadır.


BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI -TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ- SSS İÇİN TIKLAYINIZ